Közérdekű adatigénylés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján mindenkinek joga van közérdekű adatigénylés benyújtására, joga van megismerni a közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat.

Az adat igénylő lehet bárki, aki az adatokat akár csak meg akarja ismerni, illetve az is, aki azokat fel szeretné használni közéleti tájékoztatásra (újságíró, blogger, civil szervezet), tudományos vagy üzleti munkához.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó adat, különösen gazdálkodásukra, és a megkötött szerződéseikre vonatkozó adat. Tipikusan ilyen módon igényelhető az önkormányzati, állami vagy Európai Uniós pénzből végzett beruházások, megkötött szerződések adatai, illetve maguknak a szerződéseknek a másolatai, az állammal, önkormányzattal kötött adásvételi, megbízási szerződések. Az állami, önkormányzati szervek képviselőinek dolgozóinak javadalmazása, jutalmazása. A közpénzek felhasználásának dokumentációi.

Az adatigénylés formai előírásokhoz nem kötött. Írásban, adott esetben emailben is igényelhető, az egyetlen fontos előírás, hogy a szervek csak olyan adatok kiadására kötelesek, melyeknek kezelői, azaz birtokában is vannak.

Az igénylés korábban ingyenes volt, most már térítéshez köthető, melynek mértékéről az adatigénylőt a megkeresett szerv tájékoztatja.

A kérelmet az adatkezelő szervnek a beérkezéstől számított 15 napon belül kell teljesíteni, vagy a teljesítés megtagadásáról és annak okairól tájékoztatni az igénylőt. Bonyolult ügyben ez a határidő 15 nappal meghosszabbítható. A költségekről szóló tájékoztatás és az eljárási határidőbe nem számít bele.

Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy kérelmét indokolatlanul vagy jogszabályi előírások ellenére elutasítják, az adatigénylőnek lehetősége nyílik peres eljárást indítani, melyben a bíróság kötelezi a szervet az adatok kiadására.

Míg az adatigénylés benyújtása jogi képviselet nélkül is könnyen megoldható annak formai előírásoktól való mentessége miatt, addig a perben már célszerűbb segítséget igénybe venni. Amennyiben ilyen pert kíván indítani, irodánk vállalja a képviseletét a bíróság előtt. Ehhez nagyon fontos, hogy a válaszadásra szóló 15 napos határidő eredménytelen elteltétől, vagy az elutasító válasz kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt felvegye velünk a kapcsolatot, mert a kereset benyújtására 30 napos jogvesztő, anyagi jogi határidő van előírva, ami azt jelenti, hogy ezen az időn belül a keresetnek be is kell érkeznie a bíróságra, és a határidő elmulasztása a keresetindítási jog elvesztésével jár akkor is, ha egyébként várhatóan pernyertes lehetne.

A peres eljárás soron kívül kerül lefolytatásra és mentes a bírósági illeték alól.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

http://www.naih.hu/a-koezerdek–adatigenyles-szabalyai.html

közérdekű adatigénylés